Müzecilik YL

 

 

Müzecilik Yüksek Lisans Programı

 

Programı Sunan Akademik Birim

Sanat Bölümü

 

Program Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

 

Erasmus Koordinatörü

Arş. Gör. S. Nesli GÜL DURUKAN

 

Programın Türü

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı

Türkiye’de Müzebilimin bilimsel bir disiplin olarak geliştirilmesine ve çağdaş bir müzecilik anlayışının benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

 

Program Hakkında Bilgi

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Türkiye’de Müzebilim alanındaki ilk programdır.

1989 yılında kurulmuştur.

 

Program amacı doğrultusunda öğretim programı, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzecilik alanında teorik bilgi ile beraber; müzelerin koruma, araştırma ve iletişim işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.

 

Programın Hedefleri

·         Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak,

·         Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzebilim alanında gerekli yeterlilikleri yüksek lisans düzeyinde kazandırmak,

·         Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamak,

·         Müzelerde çalışan personelin müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak, Türkiye´de müzebilim alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek,

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde Türkiye’de müzeciliğin gelişimini desteklemektir.

 

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlayabilmek için Bilimsel Hazırlık Programı ve Yüksek Lisans Programı derslerinin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Bilimsel Hazırlık Programı

Programa girmeye hak kazanan öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı”* uygulanmaktadır. Bilimsel Hazırlık Programı’nda Fakültemiz Sanat Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan dersler alınmaktadır.

* Bilimsel Hazırlık Programı: SBE Yönetmeliği, Madde 31: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 

Kredi koşulları

 

Programda öğrenim gören öğrencilerin en az 21 kredilik, 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 ders, bir seminer ve bir tez almaları gerekmektedir.

 

Ders Listesi (Zorunlu/Seçmeli Dersler)

 

Zorunlu Dersler:

SAN5101

 

Koleksiyonlar ve Sergileme

SAN5107

 

Koleksiyon Yönetimi

SAN5108

 

Önleyici Koruma

 

 

Seçmeli Dersler:

SAN5100

 

Müze Eğitimi Uygulamaları

SAN5102

 

Aydınlatma ve Koruma

SAN5103

 

Belgeleme Yöntemleri

SAN5104

 

Müze Koleksiyonları ve Araştırma

SAN5105

 

Müze Yönetimi

SAN5106

 

Müzeler ve Toplum

SAN5109

 

Müzelerde Sergi Tasarımı

SAN5110

 

Müzelerde Risk Yönetimi

SAN5111

 

Müzelerde Proje Yönetimi

SAN5112

 

Müzeler ve Küratörlük

 

 

İlgili Programdaki Akademik Kadronun İsimleri:

Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK (Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU (İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURT (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM ( Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet F. UĞURYOL (Mimarlık Fakültesi)

 

Program ile ilgili irtibat kurulacak kişi ya da kişilerin isimleri, telefonu, maili

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

Tel: 0 212 383 50 32

E-Posta: tezcan@yildiz.edu.tr

 

Arş. Gör. S. Nesli GÜL DURUKAN

Tel: 0 212 383 50 31

E-Posta: sngul@yildiz.edu.tr

 

Sıkça sorulan sorular

Programa kimler başvurabilir?

Müzebilimin disiplinlerarası yapısı nedeni ile bir lisans derecesini başarıyla tamamlamış tüm öğrenciler Programa başvurabilirler.

 

 

Programa kayıt-kabul koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi nerden öğrenebilirim?

Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliği Madde 10’da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa/3/SBE-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-(2016)/81 adresine başvurunuz.

 

Programa başvurabilmek için ALES puanı istenmekte midir?

ALES puanı istenmemektedir.

 

Dersler hangi kampüste yapılmaktadır?

Dersler Davutpaşa Kampüsü’nde yapılmaktadır.

 

Programda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

 

Ders saydırma işlemi yapılabilir mi?

Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.

 

Mezuniyet koşulları nelerdir?

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programını tamamladıktan sonra ; en az 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Program tamamlandığında kazanılan derece nedir?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Mezunların mesleki profili nedir?

Müzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili alan yazını takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşam boyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

 

Mezunların yüksek lisans düzeyinde bir üst seviyeye geçme hakları var mıdır?

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.