Müzecilik YL

 

 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Müzecilik Yüksek Lisans Programı

 

 

Programı Sunan Akademik Birim

Sanat Bölümü

 

 

Program Yürütücüsü

Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

 

 

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

 

 

Programın Türü

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

Programın Amacı

Türkiye’de Müzebilimin bilimsel bir disiplin olarak geliştirilmesine ve çağdaş bir müzecilik anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

Program Hakkında Bilgi

1989’da kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı Türkiye’de Müzebilim alanında açılan ilk programdır.

 

Program amacı doğrultusunda öğretim programı, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzecilik alanında teorik bilgi ile beraber; müzebilim alanının geliştirilmesine ve müzelerin koruma, araştırma ve iletişim işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.

 

 

Programın Hedefleri

 • Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzebilim alanında gerekli yeterlilikleri yüksek lisans düzeyinde kazandırmak,
 • Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak,
 • Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamak,
 • Müzelerde çalışan personelin müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Müzebilim alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde Türkiye’de müzeciliğin gelişimini desteklemektir.

 

 

 

 

 

Program Çıktıları

 • Müzebilimle ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar
 • Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrarlar
 • Müzeciliğe ilişkin araştırmalar yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilir
 • Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olur ve bu bilgiyi sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
 • Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
 • Müzecilikle ilgili sorunları tespit eder, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirebilirler
 • Müzecilikle ilgili sorunları bireysel ve ekip olarak çözebilir ve sorumluluk yüklenirler
 • Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
 • Yaşamboyu öğrenmeye yatkındırlar
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
 • Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler
 • Akademik çalışma ortamında bilgiyi paylaşabilir, ortak çalışabilir ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilirler
 • Alanının gerektirdiği düzeyde teknolojiyi kullanabilirler
 • Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
 • Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar

 

 

 

Öğretim Kadrosu

 

Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK (Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Nevra ERTÜRK  (Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU (İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Görevlisi Emine ÖNEL KURT (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dr. Öğr. Görevlisi Hale ÖZKASIM ( Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dr. Öğr. Görevlisi Mehmet F. UĞURYOL (Mimarlık Fakültesi)

 

 

 

 

Dersler

Programı tamamlayabilmek için Bilimsel Hazırlık Programı ve Yüksek Lisans Programı derslerinin ve Yüksek Lisans Tezi çalışmasının başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Bilimsel Hazırlık Programı

Programa girmeye hak kazanan öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı”* uygulanmaktadır. Bilimsel Hazırlık Programı’nda Fakültemiz Sanat Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan dersler alınmaktadır.

* Bilimsel Hazırlık Programı: SBE Yönetmeliği, Madde 31: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 

Yüksek Lisans Programı

Programda öğrenim gören öğrencilerin en az 21 kredilik, 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 ders, “Uzmanlık Alan Dersi”, “Seminer” ve “Bilimsel Araştırma ve Etik” derslerini almaları ve Yüksek Lisans Tezi çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir.

 

Zorunlu Dersler

 

SAN5101

 

Koleksiyonlar ve Sergileme

SAN5107

 

Koleksiyon Yönetimi

SAN5108

 

Önleyici Koruma

SAN5001

 

Seminer

SAN5003

 

Uzmanlık Alan Dersi

SAN5004

 

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

 

Seçmeli Dersler

 

SAN5100

 

Müze Eğitimi Uygulamaları

SAN5102

 

Aydınlatma ve Koruma

SAN5103

 

Belgeleme Yöntemleri

SAN5104

 

Müze Koleksiyonları ve Araştırma

SAN5105

 

Müze Yönetimi

SAN5106

 

Müzeler ve Toplum

SAN5109

 

Müzelerde Sergi Tasarımı

SAN5110

 

Müzelerde Risk Yönetimi

SAN5111

 

Müzelerde Proje Yönetimi

SAN5112

 

Müzeler ve Küratörlük

 

 

 

 

Sıkça sorulan sorular

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için

başvuru tarihleri nelerdir?

e-Başvuru Başlangıç Tarihi:            1 Haziran 2018 Cuma

e-Başvuru Bitiş Tarihi :        18 Haziran 2018 Pazartesi (Saat 12.00)

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/Akademik%20Takvim%20%20(2).pdf

Programa kimler başvurabilir?

Müzebilimin disiplinlerarası yapısı nedeni ile bir lisans derecesini başarıyla tamamlamış tüm öğrenciler Programa başvurabilirler.

 

Programa kayıt-kabul koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi nerden öğrenebilirim?

Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliği Madde 6’da belirtilmiştir. Bilgisi için:  http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/lisans%C3%BCst%C3%BC%20y%C3%B6netmelik.pdf

 

Önemli: Kayıt sırasında bir dosya teslimi yapılması istenmektedir. Bu dosya içeriği ve teslimi ile ilgili bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında duyurulmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.sbe.yildiz.edu.tr/

 

 

Programa başvurabilmek için ALES puanı istenmekte midir?

ALES puanı istenmemektedir.

 

 

Dersler hangi kampüste yapılmaktadır?

Dersler Davutpaşa Kampüsü’nde yapılmaktadır.

 

 

Programda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

 

 

Ders saydırma işlemi yapılabilir mi?

Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır.

 

 

Mezuniyet koşulları nelerdir?

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programını tamamladıktan sonra; en az 21 yerel kredilik 7 dersten en az CB derecesi ile başarılı olmaları, “Seminer”, “Uzmanlık Alan Dersi”, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersleri ile “Yüksek Lisans Tezi” çalışmasını başarı ile tamamlamaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Program tamamlandığında kazanılan derece nedir?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

Mezunların mesleki profili nedir?

Müzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili alan yazını takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşam boyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

 

 

Mezunların yüksek lisans düzeyinde bir üst seviyeye geçme hakları var mıdır?

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.